Praktisch handboek voor OCMW-recht.

Type:
boek
Titel:
Praktisch handboek voor OCMW-recht.
Auteur:
Adriaens, Daniël; Coene, Danny; Jonckers, Caroline; Leerman, Wim; Van der Straete, Isabel; Verbeke, Pol; Beirens, David
Jaar:
2010
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brugge : Die Keure, 2010
Paginering:
XXXIV, 706 p.
Nota:
De kopij werd afgesloten op 1 december 2009
Plaatsnummer:
GKG.KJK1522 ADRI 2010 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
SJS.BOEK.394.6 ADRI 10 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789048600281
Onderwerp:
OCMW Wetgeving
Samenvatting:
Nadat in 2005 het gemeente- en provinciedecreet werden goedgekeurd, werd met het decreet van 19 december 2008 ook de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op Vlaamse leest geschoeid. Een decreet van ruim 280 artikelen moet nu samengelezen en toegepast worden met de nog resterende bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW·s, waarin nog steeds de taakstelling van het OCMW opgenomen is. De gelijkenis tussen het OCMW-decreet en het gemeentedecreet is opvallend en bewust nagestreefd. Sommige bepalingen zijn niet alleen inhoudelijk identiek, maar zijn soms zelfs numeriek in de twee decreten op dezelfde plaats terug te vinden. Terecht is de vraag gesteld of deze "copy paste"-techniek niet onvermijdelijk zal leiden tot de integratie van een aantal concorderende bepalingen. In ieder geval vermeldt het regeerakkoord van de Vlaamse regering (2009-2014) dat de fusie tussen gemeente en OCMW decretaal mogelijk zal gemaakt worden, onder meer door middel van, Een 'aanmoedigingsbonus·. Het grootste deel van de bepalingen van het OCMW-decreet is in werking getreden op 1 juli 2009. Voor de uitvoering van de bepalingen met betrekking tot het financieel beleid en de rechtspositieregeling is het waarschijnlijk wachten tot medio 2010 vooraleer de sector zicht zal krijgen op de uitvoeringsbepalingen van de Vlaamse regering. De oprichting van de externe auditcommissie wordt ook voor de OCMW·s als een belangrijk onderdeel van het bestuurlijk instrumentarium beschouwd, maar het lijkt nog enkele jaren te duren vooraleer dit belang zich in de praktijk zal vertalen. Ondertussen kunnen de OCMW·s zich met veel ijver concentreren op de andere uitdagingen waar het OCMW-decreet op aanstuurt. Het is de bedoeling van dit boek om hierbij een hulpmiddel te zijn en op een overzichtelijke manier de bestuurlijke werking van het OCMW uiteen te zetten. In een tweede deel wordt de rol van het OCMW als dienstverlener toegelicht: een complexe materie omdat het OCMW, Hier met een andere finaliteit handelt: het zoeken naar een passende oplossing voor de hulpvrager. Wie ervaring heeft in de OCMW-sector weet dat het administratief recht en het welzijnsrecht daarvoor elkaar vaak de hand moeten geven. INHOUDSTAFEL DEEL 1. HET OCMW ALS BESTUUR I. De bestuursorganen van het OCMW II. Het bestuurlijk toezicht III. Personeel IV. Participatie van de burger V. Financiering, planning en financieel beheer VI. Notulen, akten, briefwisseling en termijnen VII. Overheidsopdrachten DEEL 2. HET OCMW ALS DIENSTVERLENER I. Het bevoegde OCMW II. Dienstverlening - algemeen III. Het sociaal huis en het lokaal sociaal beleid IV. Dienstverlening - enkele bijzondere normen V. Het recht op maatschappelijke integratie VI. Terugbetaling door particulieren van de kosten van maatschappelijke dienstverlening BIJLAGEN, Het OCMW als bestuur : bestuursorganen van het OCMW - bestuurlijk recht - personeel - participatie van de burger - financiering, planning en financieel beheer - notulen, akten, briefwisseling en termijnen - overheidsopdrachten ; Het OCMW als dienstverlener : het bevoegde OCMW - dienstverlening algemeen - sociaal huis en lokaal sociaal beleid - dienstverlening bijzondere vormen - recht op maatschappelijke integratie - terugbetaling door particulieren van de kosten van maatschappelijke dienstverlening
Permalink:
http://bib.howest.be/catalog/hws01:001393955